Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 50 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer två fastigheter för en total köpeskilling om cirka 50 Mkr efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde. Vinst mot anskaffningsvärde efter transaktionskostnader och avdrag för latent skatt uppgår till cirka 4 Mkr och kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

En av fastigheterna ligger i Kungsbacka, är fullt uthyrd och omfattar en area på cirka 4 700 kvm varav 61 procent är lager och resterande del kontor. Den andra fastigheten är en industrilokal på cirka 6 000 kvm i Bollnäs, också den fullt uthyrd.

Bägge fastigheterna köps av lokala fastighetsägare men i två separata affärer.

Fastigheten i Bollnäs har frånträtts och frånträde i Kungsbacka planeras till den 2 januari 2013.

”Vi fortsätter vårt arbete med portföljoptimering och säljer dessa fastigheter på bra nivåer”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


Kungsbacka Varla 2:390


Bollnäs Säversta 8:28

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/12 2012 kl. 08.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.