Pressmeddelanden

Kungsleden realiserar fastighetsvärden och säljer mark för 28 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer tomtmark i Västerås för en köpeskilling om cirka 28 Mkr efter exploateringskostnader. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 10 Mkr. Det senare beloppet kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Fastigheten ingår i Västeråsportföljen som Kungsleden köpte 2011 och omfattar en markyta om cirka 12 000 kvm där det sedan ett par år tillbaka har pågått en detaljplanering för bostäder. Den nya detaljplanen har nu vunnit laga kraft och medger en exploatering om drygt 30 000 kvm för bostäder av vilka hälften avser Kungsledens fastighet. Peab köper tomtmarken av Kungsleden och tillträder omgående.

”Vi har genom ett långsiktigt arbete skapat byggrätter och på så sätt kunnat höja värdet på fastigheten. En av våra kärnkompetenser är att omstrukturera ett fastighetsbestånd, realisera värdet och lämna över till annan part för vidareutveckling”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/10 2012 kl. 13.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2012 av 322 fastigheter med ett bokfört värde om 15,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.