Pressmeddelanden

Kungsleden optimerar fastighetsportföljen och säljer fastighet för 16 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer en industrifastighet i Norrköping för en köpeskilling om cirka 16 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 0,7 Mkr och anskaffningsvärde med 3,4 Mkr. Det senare beloppet kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 8 000 kvm och byggdes på 60-talet åt ASEA. Köpare är Ivarsson Holding AB, ett välrenommerat företag i Norrköping som även har för avsikt att flytta in i lokalen.

Frånträde är planerat till den 8 januari 2013.

”Jag är väldigt nöjd med den här affären då vi säljer över bokfört värde. Köparen är en lokal aktör som bättre kan vidareutveckla fastigheten och är på så sätt en mer optimal ägare”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/10 2012 kl. 13.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2012 av 322 fastigheter med ett bokfört värde om 15,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.