Pressmeddelanden

Kungsleden ökar nyuthyrningen i Västerås och växer med staden

Kungsleden AB (publ) är en stor fastighetsägare i Västerås och har med två nytecknade kontrakt en total nyuthyrning som uppgår till 15 Mkr i årshyra under 2012. Kungsleden förvaltar och förädlar 15 fastigheter i Västerås med en yta om cirka 503 000 kvm till ett totalt hyresvärde om cirka 475 Mkr, där ABB är den största hyresgästen.

Kungsledens vakansgrad för fastighetsbeståndet i staden är låg och ligger på cirka 4,5 procent.

Västmanlands Läns Landstings Länsmuseum är en befintlig hyresgäst som tecknar ett 21-årigt avtal och utökar ytan med 1 300 kvm för att kunna växa i lokalen. Länsmuseet har dessutom tecknat ett grönt avtal på hela ytan som uppgår till cirka 3 000 kvm. I december flyttar Cap Gemini in i ombyggda kontorsokaler på cirka 850 kvm centralt beläget nära kommunikationer.

”Västerås stad är aktiva i utvecklandet av staden vilket är positivt för oss som fastighetsägare. Efterfrågan på lokaler i Västerås växer och vi ser ett ökat intresse för våra lokaler. Genom vårt flexibla agerande och korta beslutsvägar kan vi tillgodose olika behov gällande storlek och lokaltyp”, säger Thomas Erséus i en kommentar.

En ökning i antal sysselsatta i Västerås medför en generell ökad efterfrågan på fastigheter i kommunen. Inpendlingen till Västerås kommun har stadigt ökat sedan 90-talet vilket har medfört ett ökat behov av lokaler centralt nära kommunikationsmöjligheter. Västerås som lokal arbetsmarknadsregion har en befolkning som uppgår till cirka 230 000 personer varav cirka 140 000 i Västerås kommun*. Västerås beräknas vara integrerat i Stockholms arbetsmarknadsregion kring 2020**.

*Statistik avser 2011, källa SCB och Evidens
**Källa Evidens

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Nina de Besche, regionchef Kungsleden | tfn 08-503 052 56 | mobil 070 690 46 56


www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/10 2012 kl. 13.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2012 av 322 fastigheter med ett bokfört värde om 15,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.