Pressmeddelanden

Korrigering av tidigare distribuerat pressmeddelande

I det pressmeddelande Kungsleden distribuerade tisdag 5 juni kl. 10.00, ”Kungsleden uppdaterar kring skattedomar”, förekom en felaktig tidsangivelse. Det belopp som angav bolagets reservering för skatteprocesser i andra kvartalet, är det totala belopp som belastar de två första kvartalen 2012.

Nedan följer en korrigerad version av det första stycket i pressmeddelandet. Korrigeringen anges kursivt:

Kungsleden uppdaterar kring skattedomar

”Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat dom i två mål där Kungsleden är part. Förvaltningsrätten fann att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på transaktioner som genomfördes beskattningsår 2004 respektive 2006. Utöver den reservering som gjordes redan 2009 reserverar bolaget ytterligare 48 Mkr med anledning av dessa domar. Tillsammans med tidigare kommunicerade reserveringar för skatteprocesser uppgår bolagets totala reserveringar därmed till 963 Mkr, varav 260 Mkr belastat det första kvartalet och 378 Mkr kommer att belasta det andra kvartalet. I beloppen ingår såväl ränta som eventuella skattetillägg”.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anna Persson, skattechef Kungsleden | tfn 08-503 052 22 | mobil 070-690 65 76

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5/6 2012 kl. 16.45.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.