Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman.

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Håkan Bryngelson, Joachim Gahm, Lars Holmgren, Magnus Meyer, Kia Orback Pettersson, Biljana Pehrsson och Charlotta Wikström. Valberedningen föreslår att Håkan Bryngelson väljs till styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Thomas Erséus har avböjt omval.

Kungsleden AB (publ)

Håkan Bryngelson

Bilaga: Kallelse till årsstämma

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Bryngelson, styrelseordförande | tfn 070-545 36 55

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/3 2012 kl. 09.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.