Pressmeddelanden

Hemsö köper sex fastigheter för 396 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, sex fastigheter till en total köpeskilling om 396 Mkr exklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till cirka 6,7 procent.

Fastighetsportföljen består av ett äldreboende och tre skolor i Umeå, en skola i Eskilstuna och ett polishus i Eksjö. Hyresgäster är Umeå kommun, Internationella Engelska Skolan och Polismyndigheten i Jönköpings län. Totalt hyresvärde uppgår till cirka 34 Mkr.

Tillträde är planerat till den 30 mars 2012

”Fastigheterna passar väl in i Hemsös bestånd med långa hyresavtal på i snitt tio års återstående kontraktslängd, vilket borgar för en långsiktigt stabil avkastning", säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/2 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.