Pressmeddelanden

Hemsö emitterar treårigt obligationslån om 750 Mkr

Hemsö Fastighets AB, som till lika delar ägs av Kungsleden AB (publ) och Tredje AP-fonden, emitterar ett treårigt, icke säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 750 miljoner kronor.

Lånet löper med rörlig ränta och har slutligt förfall 2015. Obligationerna har en kupongränta motsvarande STIBOR 3m +2,25 procent. Hemsö kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

”Det är positivt att efterfrågan har varit mycket god i emissionen. Obligationslånet som sker till fördelaktiga villkor stärker Hemsös kapitalbas och kompletterar nuvarande bankfinansiering”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/5 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.