Pressmeddelanden

Förändring i Kungsledens valberedning

Frank Larsson, representerande Handelsbanken Fonder, har avträtt som ledamot i Kungsleden ABs valberedning.

Kungsledens valberedning består nu av Peter Gustafson, representerande Olle Florén med bolag (ordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter van Berlekom representerande Nordea Fonder samt styrelsens ordförande Håkan Bryngelson.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Peter Gustafson, ordförande i Kungsledens valberedning | tfn 073-442 46 62 | pg@greencapitalpartners.se.


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/10 2012 kl. 15.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2012 av 322 fastigheter med ett bokfört värde om 15,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.