Pressmeddelanden

Avbruten fastighetsförsäljning

Kungsleden AB (publ) kommunicerade den 16 februari 2012 en försäljning av fem fastigheter för en total köpeskilling om 151 Mkr exklusive transaktionskostnader till en direktavkastning på 7,1 procent. I kommunikation den 10 april 2012 kommunicerade Kungsleden att frånträdet var framflyttat till den 15 maj 2012.

Då köparen inte har lyckats säkerställa sin finansiering i tid måste affären nu sannolikt avbrytas. Parterna jobbar dock vidare för att kunna hitta en lösning.

Försäljningspriset av fastigheterna översteg bokfört värde med cirka 10 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 26 Mkr. Då sannolikheten för att affären ska genomföras har minskat kommer Kungsleden att backa affären under andra kvartalet.

”Det är naturligtvis väldigt beklagligt att köparen på grund av finansieringsproblem inte kan tillträda fastigheterna på utsatt tid. Vi tvingas därför sannolikt att avbryta affären och om den inte kan genomföras inom en snar framtid överväger vi att begära fullgörelse och skadestånd i enlighet med vårt avtal", säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/5 2012 kl. 13.30.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.