Pressmeddelanden

Årsstämma Kungsleden

Kungsleden AB:s (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 2,60 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 24 april 2012 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 27 april 2012.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Thomas Erséus för verksamhetsåret 2011 och det rådande marknadsläget. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se, från och med den 20 april 2012.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter minskas från åtta ledamöter till sju.

Till styrelseledamöter omvaldes Håkan Bryngelson, Joachim Gahm, Lars Holmgren, Kia Orback Pettersson, Biljana Pehrsson, Magnus Meyer och Charlotta Wikström. Vidare valdes Håkan Bryngelson till styrelsens ordförande.

Stämman utsåg Peter Gustafson, representerande Olle Florén med bolag, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter van Berlekom, representerande Nordea Fonder samt Frank Larsson, representerande Handelsbanken Fonder till ledamöter i valberedningen. Håkan Bryngelson ingår i egenskap av styrelsens ordförande i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta styrelseordförande Håkan Bryngelson på telefon 070-545 36 55

www.kungsleden.se


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/4 2012 kl. 16.30.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.