Pressmeddelanden

Anders Kvist ny CFO och vice VD i Kungsleden

Kungsleden utser Anders Kvist, för närvarande på SEB, till ny CFO och vice VD i bolaget.

De finansiella förutsättningarna på fastighetsmarknaden har förändrats under de senaste årens finanskris. De nya förutsättningarna kräver att företag som Kungsleden söker andra lösningar än de som hittills varit vanliga på marknaden.  Parallellt med den framgångsrika förvaltningsstrategin, vill Kungsleden säkra en långsiktigt och stabil avkastning, sprida riskerna, fortsätta att förädla portföljen och öka fokus på innovativa finansieringslösningar.

”Under 2012 har vi säkrat vår refinansiering. Med sämre tillgång på krediter som en följd av den statsfinansiella oron i Europa, och hårdare kapitaltäckningskrav på bankerna, står vi dock inför utmaningar som kräver nya och innovativa finansieringslösningar. I det här läget är det en styrka att kunna tillföra företaget färsk erfarenhet från finansmarknaden", säger Kungsledens VD Thomas Erséus.

Anders Kvist arbetar för närvarande som Head of Financial Management i SEB och ansvarar där för bankens kapitalstruktur samt för kapital- och likviditetsplanering. Anders har arbetat i SEB sedan 2005 och har 30 års erfarenhet från nordisk bank- och försäkringsverksamhet samt kapitalförvaltning. Anders Kvist har en examen från Handelshögskolan i Stockholm samt har studerat ryska och historia vid Stockholms och Uppsala universitet.

”Kungsleden är ett spännande bolag med bra tillväxt, stabila kassaflöden och goda förvaltningsresultat. Även om de förändrade finansieringsförutsättningarna kräver mer av fastighetsbolagen framöver tror jag det finns goda möjligheter för Kungsleden att fortsätta att sprida riskerna och samtidig genomföra intressanta värdehöjande affärer.  Jag ser fram emot att få bidra med mitt kunnande från bank- och finansvärlden”, säger Anders Kvist.

Anders Kvist efterträder Johan Risberg som lämnar företaget.

”Johan har varit en del av Kungsleden nästan från allra första början och hans bidrag till skapandet av det företag Kungsleden är idag har varit av avgörande betydelse. Efter 16 år i bolaget är det naturligt att gå vidare och jag vill tacka Johan för hans stora insatser”, säger Thomas Erséus.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/5 2012 kl. 11.30.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.