Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2011 väljer Håkan Bryngelson, Joachim Gahm, Lars Holmgren och Biljana Pehrsson till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Charlotta Wikström, Kia Orback Pettersson, Magnus Meyer och Thomas Erséus. Vidare föreslås att Håkan Bryngelson väljs till styrelsens ordförande.

Per-Anders Ovin, Leif Garph, Jan Nygren och Jonas Nyrén har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

Håkan Bryngelson var under åren 1996-2008 verkställande direktör i Vasakronan. Han har tidigare också varit verkställande direktör i LIC Care. Håkan Bryngelson är för närvarande ordförande i Almega och Almega Tjänsteförbunden, Tengbom Gruppen och Fastighetsbolaget Hemsö (ägs till lika delar av Kungsleden och 3:e AP Fonden) samt vice ordförande i Svenskt Näringsliv. Han är också styrelseledamot i bland annat Volvo Aero.

Joachim Gahm är styrelseledamot och founding partner i Sustainable Growth Capital SGC. Han var tidigare verkställande direktör i E. Öhman J:or Investment samt aktiechef och vice verkställande direktör i E. Öhman J:or Fondkommission. Joachim Gahm är styrelseledamot i Arise Windpower.

Lars Holmgren var ekonomi- och finansdirektör i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF fram till 2010. Han har tidigare varit styrelseledamot i Klövern samt styrelseordförande och ledamot i Diös Fastigheter. Lars Holmgren är styrelseledamot i Svensk Markservice.

Biljana Pehrsson är vice verkställande direktör i East Capital Private Equity och ansvarig för investeringar i fastighetsrelaterad verksamhet. Tidigare har hon bland annat arbetat som verkställande direktör för Centrumutveckling Håkan Karlsson. Biljana Pehrsson är styrelseledamot i Vasallen.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Peter Gustafson (ordförande) som representant för Olle Florén med bolag, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter van Berlekom som representerar Nordea Investment Management samt styrelsens ordförande Per Anders Ovin. Då Per-Anders Ovin lämnar styrelsen i och med årsstämman har han inte deltagit i beredningen av förslagen.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2011, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, samt en redogörelse för valberedningens arbete, kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9/2 2011 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Peter Gustafson på telefon 0734 – 42 46 62 eller via e-post, pg@greencapitalpartners.se.


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.