Pressmeddelanden

Ny ledamot i Kungsledens valberedning

Frank Larsson har utsetts till ny ledamot i Kungsleden AB:s valberedning. Frank Larsson representerar Handelsbanken Fonder som per den 31 augusti 2011 är bolagets tredje största ägare.

Kungsledens valberedning består därutöver av Peter Gustafson, representerande Olle Florén med bolag (ordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter van Berlekom, representerande Nordea Investment Management samt styrelsens ordförande Håkan Bryngelson.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Peter Gustafson, ordförande i Kungsledens valberedning | tfn 073-442 46 62


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/9 2011 kl. 14.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2011 av 635 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i total 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.