Pressmeddelanden

Kungsledens Årsredovisning 2010

Nu finns Kungsleden AB:s (publ) årsredovisning tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter.

 

Regulatorisk

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65
Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65 80---
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/3 2011 kl. 09.00.

This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.