Pressmeddelanden

Kungsleden uppdaterar om transaktion

Med referens till pressmeddelandet daterat 20 december 2010 angående Kungsledens förvärv av NR Nordic & Russia Properties Ltd till en köpeskilling om 3,6 Mdr.

Stora framsteg har gjorts i förhandlingarna de senaste sex veckorna men vissa legala frågor återstår att avsluta. Förhandlingarna pågår och Kungsleden kommer att informera marknaden så snart ny information finns tillgänglig.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/1 2011
kl. 16.30.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.