Pressmeddelanden

Kungsleden slutför förvärv på 3,6 Mdr kr

Kungsleden AB (publ) har ingått ett bindande avtal gällande förvärv av merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia Properties Ltd. Affären har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 20 december 2010 samt den 31 januari 2011.

Kungsleden förvärvar 36 fastigheter, varav 33 ligger i Sverige, en i Tyskland och två i Polen, till en köpeskilling på cirka 3,6 Mdr inklusive transaktionskostnader. Tillträde planeras till den 31 mars 2011.

De 36 fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 825 000 kvm, varav 93 procent i Sverige. Det totala hyresvärdet på 563 Mkr motsvarar en direktavkastning på cirka 10 procent. Förvärvet kommer efter tillträde att på årlig basis bidra med cirka 200 Mkr till Kungsledens utdelningsgrundande resultat.

Fastighetsportföljen utgörs av kontors- och industrifastigheter och kännetecknas av stabil avkastning med högkvalitativa hyresgäster. Nuvarande vakansgrad motsvarar 5 procent av det totala hyresvärdet. Den största hyresgästen utgörs av ABB, motsvarande cirka 50 procent av hyresvärdet, följt av Finnveden AB med cirka 10 procent.

”Jag är mycket nöjd att vi nu har slutfört affären till en bra avkastning. Vår organisation är redo att börja jobba med fastigheterna och jag ser positivt på att Kungsledens relation till ABB ytterligare stärks”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Pangea Property Partners agerar finansiell rådgivare och fastighetsrådgivare. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/2 2011
kl. 08.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.