Pressmeddelanden

Kungsleden slutför försäljning om 279 Mkr

Kungsleden AB (publ) kommunicerade den 12 september en försäljning av två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 279 Mkr. Försäljningen har varit villkorad godkännande i Stockholm Stads kommunfullmäktige. Affären är nu ovillkorad och kan därmed slutföras.

Direktavkastning uppgår till 6,4 procent och försäljningspriset är i linje med bokfört värde och anskaffningsvärde.

Fastigheterna ligger i utkanten av Slakthusområdet i Johanneshov, söder om Stockholm. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 25 000 kvm fördelat på 55 procent lager och 45 procent hanteringsytor, kontor, personalutrymmen och restaurang. 95 procent av lagervolymen utgörs av fryslager.

Köpare är St Erik Markutveckling som är ett helägt dotterbolag inom Stockholm Stad.

Frånträde har skett den 29 november 2011.

”Det känns bra att vi nu kan slutföra affären till ett tillfredsställande resultat”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/11 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.