Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fem fastigheter för 215 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer fem kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 215 Mkr. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 45 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2011.

Fastigheterna, som är att betrakta som projektfastigheter, ligger i Norra Botkyrka vid Slagsta Strand söder om Stockholm och har en total uthyrningsbar yta om cirka 50 000 kvm. Köpare är Fastighets AB Botvid som ägs till lika delar av Gelba Fastigheter AB tillsammans med STRABAG Projektutveckling AB.

Kungsleden har under en tid samarbetat med Gelba Fastigheter AB kring utvecklingen av Slagsta Strand vilket exempelvis resulterat i en uthyrning på 15 000 kvm till Hemmamässan. Det nytecknade hyresavtalet med Hemmamässan börjar löpa under våren 2012 med ett årligt hyresvärde på ca 13 Mkr.

”Vi har jobbart hårt och intensivt med både utvecklingen av fastigheterna och med tillhörande mark. Nu väljer vi att sälja fastigheten till Gelba och Strabag Projektutveckling som vi tror har goda möjligheter att fortsätta utvecklingsarbetet. Jag är väldigt nöjd med affären som ger ett tillfredsställande resultat”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/12 2011 kl. 11.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.