Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter till Hemsö

Kungsleden AB (publ) kommunicerade i pressmeddelande daterat den 12 april 2011 en bytesaffär med Peab. I affären sålde Kungsleden sin andel i Kokpunktens Fastighets AB till Peab och köpte av Peab tre utvecklingsfastigheter. Dessa fastigheter har nu sålts vidare till Hemsö till oförändrade villkor. Netto innebär ovanstående transaktioner en försäljning om 46 Mkr. Affären innebär ingen påverkan på det utdelningsgrundande resultatet.

De publika fastigheterna som är under uppbyggnad har en total uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 4 800 kvm och ett hyresvärde på cirka 10,5 Mkr.

Fastigheterna består av ett polishus i Köping som kommer att hyras av polisen på ett 12-årigtavtal, en förskola i Sigtuna som kommer att hyras av Pysslingen på ett 15-årigt avtal samt ett äldreboende som Uppsala kommun kommer att hyra på ett 20-årigt avtal.

”Dessa publika fastigheter med långa avtal passar väldigt väl in i Hemsös portfölj,” säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4/7 2011 kl. 108.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2011 av 629 fastigheter med ett bokfört värde om 25,5 Mdr. Beståndet fanns i total 141 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.