Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 65 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om cirka 65 Mkr inkl transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till cirka 6,5 procent. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 5 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 9,5 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2011.

Fastigheterna inrymmer handel och har en total uthyrningsbar yta om 6 224 kvm. Den ena fastigheten ligger i Högdalens centrum i Stockholm och den andra är belägen i Linköping.

Frånträde av fastigheten i Linköping ägde rum i maj 2011. Frånträde av fastigheten i Stockholm planeras till den 1 september 2011.

”Jag är väldigt nöjd över att göra dessa affärer väl över bokfört värde och till en bra vinst”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
 
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/7 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2011 av 629 fastigheter med ett bokfört värde om 25,5 Mdr. Beståndet fanns i total 141 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.