Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 55 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer tre kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om cirka 55 Mkr inklusive transaktionskostnader. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 11 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2011.

Fastigheterna ligger i Malmö och har en uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 7 300 kvm.

Frånträde är planerat till den 1 februari 2012

”Jag är väldigt nöjd med affären som ger ett bra resultat. Vi letar alltid goda affärsmöjligheter och arbetar för att förbättra vår riskjusterade avkastning, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21/12 2011 kl. 13.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.