Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 82 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet för en total köpeskilling om cirka 82 Mkr. Direktavkastningen uppgår till 6,1 procent. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 11 Mkr och anskaffningsvärde med 10 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2011.

Fastigheten ligger i Umeå och innehåller fyra fristående byggnader. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 12 000 kvm. Köpare är Lumaf Förvaltning AB.

Frånträde sker den 21 december 2011.

”Vi fortsätter att jobba med vår portföljförädling och ser här en bra möjlighet att sälja till en lokal aktör till ett pris som överstiger bokfört värde, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/12 2011 kl. 14.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.