Pressmeddelanden

Kungsleden offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq OMX Stockholm avseende emitterat obligationslån

Kungsleden AB (publ) offentliggjorde den 24 februari 2011 att bolaget emitterat ett treårigt, icke säkerställt, obligationslån om 600 miljoner kronor på den svenska marknaden. I enlighet med villkoren för obligationslånet ska Kungsleden ansöka om notering av obligationerna vid Nasdaq OMX Stockholm. Kungsledens styrelse har i anledning härav upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Kungsleden har ansökt om inregistrering av obligationerna vid Nasdaq OMX Stockholm.

Prospektet finns nu på Kungsledens hemsida www.kungsleden.se samt kommer att finnas på Finansinspektions hemsida www.fi.se.

Offentliggörandet av prospektet eller ansökan om notering av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm utgör inte till någon del ett erbjudande från Kungsleden om teckning eller förvärv av obligationerna utan är en följd av villkoren för obligationslånet.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/4 2011 kl. 11.00.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.