Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 20 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper en kommersiell fastighet för en köpeskilling om 20 Mkr exklusive transaktionskostnader vilket ger ett förvärvspris inklusive transaktionskostnader om cirka 22 Mkr. Den initiala direktavkastningen uppgår till cirka 8,8 procent.

Fastigheten ligger i Uddevalla och har en total uthyrningsbar yta om cirka 3 900 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,5 Mkr.

Fastigheten var en del i auktionen av Kefren-portföljen och tillträde av fastigheten sker den 8 november 2011.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/10 2011 kl. 15.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2011 av 635 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i total 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.