Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 194 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper en kommersiell fastighet för en köpeskilling om 194 Mkr inklusive transaktionskostnader till en initial direktavkastning på 7,6 procent. Hyresvärdet uppgår till 29 Mkr.

Fastigheten Swdenborg Center som ligger i Trollhättan har en uthyrningsbar yta om 29 200 kvm vilket framförallt utgörs av kontor, vårdlokaler och bostäder. Byggnaderna har en mycket god standard till följd av sina ursprungliga användningsområden som tidigare var Trollhättans Lasarett.

I fastighetens sydvästra hörn ligger cirka 30 000 kvm skog som bedöms vara möjlig att stycka av och, efter detaljplanering, skapa byggrätt för bostäder med en bostadsyta om 10 000 kvm.

Bland hyresgästerna finns Trollhättan Stad, kontor och restauranger med ett antal olika hyresgäster, där ibland Siemens, Bygg 6:an och Kone Hissar. Dessutom är en del av ytan studentbostäder och konsultlägenheter . Fastigheten kommer vid tillträde att ha en vakans om cirka 15 procent. Majoriteten av dessa ytor bedöms vara möjliga att hyra ut till det lokala näringslivet.

Tillträde sker den 22 juni 2011.

”Detta köp ger oss en fastighet som torde vara mallen för en fastighet med många möjligheter. I botten ett stabilt kassaflöde med bostäder och Trollhättan Stad som hyresgäst och en målsättning att höja direktavkastningen genom aktivt uthyrningsarbete. På toppen finns möjlighet att skapa byggrätter, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8/6 2011 kl. 14.00.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2011 av 629 fastigheter med ett bokfört värde om 25,5 Mdr. Beståndet fanns i total 141 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.

Regulatorisk