Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 132 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper en kommersiell fastighet för en köpeskilling om 132 Mkr exklusive transaktionskostnader vilket ger ett förvärvspris inklusive transaktionskostnader om cirka 140 Mkr. Den initiala direktavkastningen uppgår till 7,7 procent.

Fastigheten ligger i Växjö och har en total uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 18 Mkr. De två största hyresgästerna är Växjö Fria Gymnasium och Svevia AB vilka står för drygt hälften av hyresvärdet.

Tillträde av fastigheten sker den 1 november 2011.

”Jag är glad att vi under den första auktionsdagen av Kefrenportföljen kunde vara med och ropa hem en av de större fastigheterna. Det är spännande med så många olika aktörer på auktionen, det ser jag som ett styrketecken. Växjö är en expansiv ort och fastigheten med stabila hyresgäster passar väl in i vår portfölj, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4/10 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2011 av 635 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i total 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.