Pressmeddelanden

Kungsleden i bytesaffär med Peab

Kungsleden AB (publ) är tillsammans med Peab hälftenägare i Kokpunkten Fastighets AB. I bolaget finns en utvecklingsfastighet i Västerås. Kungsleden säljer nu sin andel till Peab och köper av Peab tre publika fastigheter vilka i sin tur kommer att erbjudas Hemsö, som till lika delar ägs av Kungsleden och Tredje AP-fonden.

De publika fastigheterna som är under byggnation har en total uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 4 800 kvm och ett hyresvärde på cirka 10,5 miljoner.

Fastigheterna består av ett polishus i Köping som kommer att hyras av polisen på ett 12-årigt avtal, en förskola i Sigtuna som kommer att hyras av Pysslingen på ett 15-årigt avtal samt ett äldreboende som Uppsala kommun kommer att hyra på ett 20-årigt avtal. Affären innebär ingen påverkan på det utdelningsgrundande resultatet.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/4 2011 kl. 08.30.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.