Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 13 april 2011 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Thomas Erséus, Magnus Meyer, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Valberedningen föreslår nyval av Håkan Bryngelson, Joachim Gahm, Lars Holmgren och Biljana Pehrsson. Vidare föreslår valberedningen att Håkan Bryngelson väljs till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Per-Anders Ovin (tillika styrelsens ordförande), Leif Garph, Jan Nygren och Jonas Nyrén har avböjt omval.

Håkan Bryngelson var under åren 1996 till 2008 verkställande direktör i Vasakronan. Tidigare har han varit verkställande direktör på LIC Care. Håkan Bryngelson är för närvarande styrelseordförande i Almega och Almega Tjänsteförbunden, Tengbomgruppen, fastighetsbolaget Hemsö (som ägs till lika delar av Kungsleden och Tredje AP-fonden) samt vice ordförande i Svenskt Näringsliv. Vidare är han styrelseledamot i bland annat Volvo Aero. Håkan Bryngelson är utbildad civilingenjör.

Joachim Gahm är styrelseledamot och delägare i Sustainable Growth Capital SGC. Han var tidigare verkställande direktör i E. Öhman J:or Investment samt vice verkställande direktör i E. Öhman J:or Fondkommisson. Joachim Gahm är styrelseledamot i Arise Windpower. Joachim Gahm är utbildad civilekonom.

Lars Holmgren var ekonomi- och finansdirektör i Lantbrukarnas Riksförbund LRF fram till år 2010. Han har tidigare varit styrelseledamot i Klövern samt styrelseordförande och styrelseledamot i Diös Fastigheter. Lars Holmgren är styrelseledamot i Svensk Markservice. Lars Holmgren är utbildad kemiekonom.

Biljana Pehrsson är vice verkställande direktör i East Capital Private Equity och ansvarig för alla investeringar i fastigheter. Tidigare har hon bland annat arbetat som verkställande direktör för Centrumutveckling Håkan Karlsson. Biljana Pehrsson är styrelseledamot i Vasallen. Biljana Pehrsson är utbildad civilingenjör.

Valberedningen föreslår vidare att KPMG AB utses till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Björn Flink som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman år 2015.

Kungsleden AB (publ)

Styrelsen

Bilaga: Kallelse till årsstämma

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7/3 2011 kl. 08.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Per-Anders Ovin, styrelseordförande, tfn 070-508 91 05


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.