Pressmeddelanden

Hemsö säljer fastighet för 50 Mkr

Kungsleden AB (publ) säljer genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, en publik fastighet till en total köpeskilling om cirka 50 Mkr inklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till 6,1 procent. Affären ger ingen resultateffekt.

Fastigheten som inrymmer ett äldreboende ligger i Göteborg Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 840 kvm.

Frånträde är planerat till den 15 februari 2012.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.