Pressmeddelanden

Hemsö köper publik fastighet för 71 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, en publik fastighet till en total köpeskilling om 71 Mkr exlusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till 7,4 procent.

Fastigheten ligger i Krokslätt strax söder om centrala Göteborg. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 800 kvm där största delen hyrs ut till Internationella engelska skolan på ett nioårigt avtal. Övriga ytor utgörs av kontor och mindre restaurang. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 7 Mkr.

Tillträde är planerat till den 1 december 2011.

”Fastigheten köps till en bra avkastning och med Internationella engelska skolan som en stabil och långsiktig hyresgäst,”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/11 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.