Pressmeddelanden

Hemsö köper fastighet för 130 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, en publik fastighet till en total köpeskilling om 130 Mkr exklusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till 6,8 procent.

Fastigheten ligger i Västerås och rymmer ett äldreboende samt ett lokalt centrum. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 9 000 kvm där Västerås Stad är hyresgäst med en kvarvarande hyrestid på 15 år. Totalt hyresvärde uppgår till cirka 12 Mkr. 

Tillträde är planerat till den 1 januari 2012.

”Affären innebär ett 15-årigt avtal med Västerås Stad vilket borgar för en långsiktigt stabil avkastning, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/12 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.