Pressmeddelanden

Årsstämma i Kungsleden

Kungsleden AB (publ) avhöll under onsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 18 april 2011 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 21 april 2011.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Thomas Erséus för verksamhetsåret 2010 och det rådande marknadsläget. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se, från och med den 14 april 2011.

 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Till styrelseledamöter omvaldes, Thomas Erséus, Magnus Meyer, Charlotta Wikström och Kia Orback Pettersson. Håkan Bryngelson, Joachim Gahm, Lars Holmgren och Biljana Pehrsson valdes till nya styrelseledamöter. Håkan Bryngelson valdes till styrelsens ordförande.

Stämman utsåg Peter Gustafson (representerade Olle Florén med bolag), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (representerade Länsförsäkringar Fondförvaltning) samt Peter van Berlekom (representerade Nordea Investment Management) till ledamöter i valberedningen. Håkan Bryngelson ingår i egenskap av styrelsens ordförande i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Stämman antog valberedningens förslag och utsåg KPMG AB till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Björn Flink som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman år 2015.

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen innebärande att revisorns uppdrag gäller i fyra år.

Regulatorisk

 

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/4 2011 kl. 08.30.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.