Pressmeddelanden

Kungsleden säljer sex fastigheter för 809 Mkr

Pressmeddelande 2010-11-24

Kungsleden AB (publ) säljer sex kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 809 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 23 Mkr och är i linje med anskaffningsvärde. 

Fastigheterna ligger i Ludvika och hyrs i huvudsak av ABB. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 190 000 kvm och det totala hyresvärdet uppgår till cirka 87 Mkr.

Köpare av fastigheterna är ABB Fastighet AB. Kungsleden frånträdde fastigheterna den 23 november 2010.

 

” Då fastighetsbeståndet för Kungsleden i en ort som Ludvika redan är stort har vi valt att låta ABB köpa fastigheterna för att själva utveckla beståndet. Efter försäljningen är ABB fortsatt en betydelsefull hyresgäst hos Kungsleden”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. 

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/11 2010 kl. 08.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.