Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 120 Mkr

Pressmeddelande 2010-07-02

Kungsleden AB (publ) säljer tre kommersiella fastigheter i två separata affärer för en total köpeskilling om cirka 120 Mkr och till en direktavkastning på cirka 5,6 procent. Det totala försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 6 Mkr och understiger anskaffningsvärde med cirka 28 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2010.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 15 000 kvm. Fastigheterna är belägna i norra och mellersta Sverige, den ena fastigheten ligger i Skövde, den andra i Vara och den tredje fastigheten i Umeå. Fastigheterna är till huvudsak butik- kontor och lagerfastigheter. 

Frånträde av fastigheten i Umeå ägde rum den 1 juli och för övriga fastigheter är frånträde planerat till den 1 september. 

”Vi fortsätter att jobba med vår portföljförädling och säljer dessa fastigheter till en bra avkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. 

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/7 2010 kl. 11.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2010 av 556 fastigheter med ett bokfört värde om 21,2 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.