Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet

Pressmeddelande 2010-09-16

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet till ett av Sigtuna kommun och Sigtunahem gemensamt ägt bolag. Köpeskilling uppgår till 52 Mkr där köparen tar över ett projekt för 4 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 5 Mkr och understiger anskaffningsvärde med cirka 6 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010.

Fastigheten Valsta Centrum ligger cirka fyra mil norr om Stockholm. Fastigheten består av en centrumbyggnad i ett plan samt garage, förråd i källaren och en före detta bowlinghall. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 700 kvm.

Frånträde av fastigheten planeras till den 1/11 2010.

 

”Jag ser det här som en bra affär både för oss och för Sigtuna kommun som har goda förutsättningar att utveckla fastigheten”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/9 2010 kl. 10.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.