Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 133 Mkr

Pressmeddelande 2010-06-24

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet för en köpeskilling om cirka 133 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 8 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 9 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010. 

Fastigheten ligger i Lexby industriområde, ca 2 km öster om Partille centrum. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 15 000 kvm och utgörs till största del av lager. 

Scandinavian Property Group AB har varit rådgivare i transaktionen. Frånträde av fastigheten är planerad till den 1 juli. 

”Vi ser en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden. Nu har en bra affärsmöjlighet öppnats och vi har beslutat att sälja”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.  

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/6 2010 kl.08.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2010 av 556 fastigheter med ett bokfört värde om 21,2 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.