Pressmeddelanden

Kungsleden köper universitetsfastigheter i Skara för 71 Mkr

Pressmeddelande 2010-12-20

Kungsleden AB (publ) förvärvar genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, fyra fastigheter till en total köpeskilling om cirka 71 Mkr inklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till 8,2 procent.

Fastigheterna ligger i Skara kommun och har en total uthyrningsbar yta om 11 800 kvm. Tre av fastigheterna tillhör Skara Campusområde där SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet bedriver verksamhet. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 11 Mkr.

De största hyresgästerna är SLU och ATG Hästklinikerna som tillsamman står för 70 procent av det totala hyresvärdet följt av Blå Stjärnans Djursjukhus på 13 procent.

Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 februari 2011.

”Det känns positivt att vi ökar vårt fastighetsbestånd i Skara där vi redan idag har väl fungerande samarbete. Fastigheterna passar väl in i befintligt bestånd avseende hög och stabil avkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/12 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.