Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 40 Mkr och säljer för 35 Mkr

Pressmeddelande 2010-11-29

Kungsleden AB (publ) köper en tomträtt för en köpeskilling om drygt 40 Mkr till en direktavkastning på 9 procent och säljer två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 35 Mkr till en direktavkastning på cirka 6,5 procent.  Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 5 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 4 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010.

Den förvärvade fastigheten har en total uthyrningsbar yta på 5 046 kvm och ett hyresvärde på cirka 5,7 Mkr. Fastigheten ligger i Högdalen söder om Stockholm och utgörs huvudsakligen av kontors- och undervisningslokaler. I fastigheten finns tio hyresgäster där största hyresgästerna är Waldmann och Competens som tillsammans står för cirka 50 procent av det totala hyresvärdet. Waldmann utvecklar belysningskoncept för olika branscher över hela världen. Competens är ett företag inom vuxenutbildning.

Tillträde planeras till den 16 december 2010. 

De två kontors- och lagerfastigheterna som säljs ligger i Gustavsberg i Värmdö kommun och har en uthyrningsbar yta på cirka 3 700 kvm.

Frånträde är planerat till den 15 december. Köpare är Grindstugärde AB.

 

”Det känns bra att kunna köpa till en avkastning på 9 procent och sälja på cirka 6,5 procent. Fastigheten vi köper ligger bra och har långsiktiga hyresgäster vilket borgar för ett stabilt kassaflöde, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

  

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/11 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.