Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar fastigheter för 435 Mkr

Pressmeddelande 2010-12-20

Kungsleden AB (publ) förvärvar sex kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 435 Mkr till en direktavkastning på cirka 7,1 procent.

Fastigheterna består av kontor, butik och lager och har en total uthyrningsbar yta om cirka 34 000 kvm. De håller en mycket bra standard och ligger för verksamheterna i bästa läge i Malmö. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 34 Mkr.

Tillträde av fastigheterna sker under 2011, 11 januari för tre av fastigheterna, 1 april för två av fastigheterna och1 juli för en fastighet.

”Fastigheterna är moderna och flexibla och ligger på bra lägen i en stark region. Hyresgäststrukturen är god med en genomsnittlig kontraktslängd på 5,3 år vilket borgar för en bra och stabil avkastning över tid”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/12 2010 kl. 08.30.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.