Pressmeddelanden

Kungsleden förtydligar utdelningspolicy

Pressmeddelande 2010-08-18

Styrelsen för Kungsleden AB (publ) har sett över och förtydligat Kungsledens utdelningspolicy. Liksom tidigare innebär Kungsledens utdelningspolicy att utdelningen ska uppgå till 50 procent av det utdelningsgrundande resultatet. Styrelsens ambition är fortsatt att upprätthålla en stabil utdelning med en hög utdelningsandel. Vid bedömningen av utdelningens storlek ska investeringsbehov, kapitalstruktur och bolagets ställning i övrigt vägas in. 

”Vi vill förtydliga att styrelsen i samband med utdelningsbeslut alltid gör och ska göra en helhetsbedömning av bolagets möjligheter och förutsättningar som en del av en långsiktigt ansvarsfull utdelningspolicy”, säger Per-Anders Ovin, styrelseordförande Kungsleden.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/8 2010 kl. 13.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta: Per-Anders Ovin, styrelseordförande, tfn 070-508 91 05


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.