Pressmeddelanden

Kungsleden emitterar femårigt obligationslån om cirka 400 Mkr

Pressmeddelande 2010-04-29

Kungsleden AB (publ) har emitterat ett femårigt, icke säkerställt, obligationslån på den norska marknaden. Lånet uppgår till NOK 325 miljoner, motsvarande cirka 400 miljoner svenska kronor. Lånet löper med rörlig ränta och har slutligt förfall 2015. Obligationerna har en kupongränta på tre månader NIBOR +3,0 procent där valutarisken kommer att elimineras genom valutasäkringar. Kungsleden kommer att ansöka om notering av obligationerna på Oslo Börs. ”Den norska obligationsmarknaden erbjuder attraktiva finansieringsmöjligheter. Lånet stärker Kungsledens kapitalbas och kompletterar vår nuvarande bankfinansiering. Obligationslånet förlänger kreditportföljen samtidigt som vårt finansiella handlingsutrymme ökar”, säger Thomas Erséus, vd Kungsleden. Kapitalet kommer främst att användas till förvärv och investeringar i befintlig portfölj. First Securities har varit rådgivare vid emissionen. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/4 2010 kl.14.00.

Regulatorisk