Pressmeddelanden

Kungsleden emitterar femårigt obligationslån om 600 Mkr

Pressmeddelande 2010-10-12

Kungsleden AB (publ) har emitterat ett femårigt, icke säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 600 miljoner kronor. Lånet löper med rörlig ränta och har slutligt förfall 2015. 

Obligationerna har en kupongränta på tre månader STIBOR +3,5 procent. Kungsleden kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

 

”I syfte att vara en återkommande emittent på obligationsmarknaden har Kungsleden idag genomfört ytterligare en obligationsemission. Det är glädjande att efterfrågan har varit mycket god i emissionen då den blev ordentligt övertecknad. Obligationslånet stärker Kungsledens kapitalbas och kompletterar vår nuvarande bankfinansiering. Dessutom förlängs kreditportföljen samtidigt som vårt finansiella handlingsutrymme ökar”, säger Thomas Erséus, vd Kungsleden.

Kapitalet kommer främst att användas till förvärv och investeringar i befintlig portfölj.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har varit rådgivare vid emissionen.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/10 2010 kl. 11.15.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.