Pressmeddelanden

Kia Orback Pettersson nominerad till ny styrelseledamot i Kungsleden

Pressmeddelande 2010-01-18

Valberedningen har meddelat Kungsleden AB (publ) att den till bolagets årsstämma den 28 april 2010 kommer att föreslå att Kia Orback Pettersson väljs till ny styrelseledamot samt att övriga ledamöter, det vill säga Leif Garph, Magnus Meyer, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin, Charlotta Wikström och bolagets VD Thomas Erséus omväljs. Vidare föreslår valberedningen att Per-Anders Ovin väljs till styrelsens ordförande. Kia Orback Pettersson är sedan 2004 partner och projektledare i Konceptverkstan. Hon har tidigare varit verksam bl a som marknadsdirektör på Dagens Nyheter, vVD på Guldfynd AB och VD för Sturegallerian. Kia Orback Pettersson är styrelseordförande i NAISvefa AB samt styrelseledamot i Jernhusen AB, Tengbomgruppen AB, Forsen Projekt AB, Hemtex AB och Ticket Travel AB. Kia Orback Pettersson är utbildad civilekonom. Ledamöter i Kungsledens valberedning är KG Lindvall, ordförande, som representant för Swedbank Robur fonder, Olle Florén, som representant för Olle Florén med bolag Martin Jonasson, som representant för Andra AP-fonden och Frank Larsson, som representant för Handelsbanken Fonder samt styrelsens ordförande Per-Anders Ovin. Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2010, ytterligare information om de till val föreslagna styrelseledamöterna, samt en redogörelse för valberedningens arbete, kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/01 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk