Pressmeddelanden

Förändring i Kungsledens valberedning

Pressmeddelande 2010-11-15

Frank Larsson, representerande Handelsbanken Fonder, har avträtt som ledamot och ordförande i Kungsleden ABs (publ) valberedning. Till ny ordförande har Peter Gustafson utsetts, representerande Olle Florén med bolag.

Kungsledens valberedning består nu av Peter Gustafson, representerande Olle Florén med bolag (ordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter van Berlekom representerande Nordea Investment Management samt styrelsens ordförande Per-Anders Ovin. 

 

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/11 2010 kl. 10.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Peter Gustafson, ordförande i Kungsledens valberedning, tel 073-442 46 62 eller pg@greencapitalpartners.se.


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.