Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

Ökat resultat för kvartalet men sänkt prognos

  • Nettoomsättningen minskade 15 procent till 1 705 Mkr (2 015) och bruttoresultatet minskade 17 procent till 1 160 Mkr (1 398) till följd av fjolårets affär med Tredje AP-fonden och ökade kostnader för den kalla vintern.
  • Resultat före skatt uppgick till 405 Mkr (309). Resultat efter skatt uppgick till 317 Mkr (339), motsvarande 2,30 kronor (2,50) per aktie.
  • Fastighetsbeståndet per 30 september 2010 bestod av 559 fastigheter (585) med ett bokfört värde om 21 800 Mkr (21 861).
  • Tolv (tre) fastigheter har förvärvats för 839 Mkr (169). Vidare har 41 (262) fastigheter avyttrats för 1 028 Mkr (7 538) med ett resultat om 12 Mkr (–126). Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundade resultatet med 14 Mkr (878).
  • Utdelningsgrundande resultat för delårsperioden uppgick till 379 Mkr (1 016), motsvarande 2,80 kronor (7,40) per aktie.
  • Ny prognos för utdelningsgrundande resultat för helåret 2010 om 500 Mkr (600), motsvarande 3,70 kronor (4,40) per aktie. Sänkningen beror på den kalla vintern och färre försäljningar än i tidigare prognos.
     

Tredje kvartalet (juli – september)

  • Nettoomsättningen minskade till följd av nettoförsäljningar med 2 procent till 563 Mkr (576).
  • Resultat före skatt uppgick till 237 Mkr (145). Periodens resultat efter skatt uppgick till 180 Mkr (103), motsvarande 1,30 kronor (0,80) per aktie.

”Svensk ekonomi har utvecklats väl både i absoluta och relativa termer jämfört med Europa och världen i övrigt. Detta är något som påverkat inte minst den svenska fastighetssektorn positivt. Förväntningar om minskad arbetslöshet och fortsatt stigande tillväxt gör att efterfrågan på såväl kontors- som övriga kommersiella lokaler förväntas öka.

Periodens resultat var övervägande stabilt, rensat för Hemsö-affären med Tredje AP-fonden som påverkat fjolårets jämförelsetal. Indexförändringar har påverkat utfallet liksom ökade vakanser i sex kommersiella fastigheter. Åtgärder vidtas och då flertalet av dessa fastigheter ligger i attraktiva områden finns god potential att öka uthyrningsgraden. Samtidigt har vi sålt fastigheter som varit fullt uthyrda, vilket påverkat den genomsnittliga vakansgraden något. Hyresintäkterna har minskat med 2 procent i jämförbart bestånd. Vi ser positivt på hyresmarknaden och har i vårt uthyrningsarbete under året haft en nyuthyrning motsvarande ett årligt hyresvärde om 53 Mkr.

De senaste månaderna har intresset för fastighetsinvesteringar vuxit kraftigt. Bakgrunden är bland annat att fastigheter med hyresgäster som sitter på långa avtal är en attraktiv investering. Kreditförlusterna i fastighetssektorn har varit låga i Sverige samtidigt som en fastighet är en inflationsskyddad investering. Detta bidrar till att transaktionsmarknaden är stark och vi har exempelvis sett att pensionskapital har varit aktivt i flera större fastighetsaffärer under hösten. Kungsleden har förvärvat fastigheter för totalt 839 Mkr (169) under perioden.

Intresset för publika fastigheter är också mycket stort. En betydande del av den omallokering av kapital som vi sett har gått till publika fastigheter. Vi har också sett ett flertal nya företag starta med inriktning mot publika fastigheter, vilket sannolikt är värdedrivande på sikt.

Äldreboendeverksamheten i Tyskland är fortsatt stabil liksom driften inom det tillsammans med Tredje AP-fonden hälftenägda Hemsö. Modulverksamheten Nordic Modular noterar ett ökat intresse med många förfrågningar inom uthyrningsverksamheten och en något ökande orderstock inom modulproduktionen.

Läget på kreditmarknaden fortsätter att successivt lätta. Efter periodens utgång gjorde vi ytterligare en obligationsemission, denna gång om 600 Mkr. Obligationslån är en naturlig del av vår finansiering och vi avser att vara en återkommande emittent i marknaden.

Hemsös etablering som självständigt bolag fortskrider enligt plan och bolaget har per 1 oktober tillträtt den portfölj som köptes av Vasallen för 1 150 Mkr med ett hyresvärde om cirka 125 Mkr.

Kungsleden har under året främst fokuserat på transaktioner som begränsar nedsidan i fastighetsportföljen vilket inneburit färre positiva realiserade värdeförändringar än förväntat. Då det finns anledning att tro att fastighetspriserna successivt kommer stiga har Kungsleden valt att inte sälja så många fastigheter nu för att generera vinster mot anskaffningsvärde. Med anledning av detta justerar Kungsleden prognosen för det utdelningsgrundande resultatet för 2010 till 500 Mkr, vilket är 100 Mkr lägre jämfört med tidigare prognos om 600 Mkr.”

Thomas Erséus
Verkställande direktör

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.