Pressmeddelanden

Regeringsrättens skattedomar förändrar Kungsledens vinstprognos

Pressmeddelande 2009-07-06

Mot bakgrund av pressreleaser 2 och 3 juni 2009 avseende hur Kungsleden kan komma att påverkas av Regeringsrättens skattedomar den 29 maj 2009 lämnas följande information. För att undvika missförstånd är det av vikt att betona att Kungsleden ej är part i de ärenden som avgjorts i ovan nämnda domar. Efter det att skattedomarna meddelats har dock Kungsleden genomfört en analys av de transaktioner där bolaget varit part och som liknar de som varit föremål för prövning i ovan nämnda domar. Transaktionerna utgör ett mindre antal och är genomförda under åren 2004-2006. Kungsleden har att följa International Financial Reporting Standards (IFRS) för sin externa redovisning där regel ”IAS 12 Inkomstskatter” reglerar hur inkomstskatter ska redovisas. Aktuell skatt är företagets bedömning av de betalningar som företaget ska göra för att reglera sin skatteskuld. De transaktioner som Kungsleden bedömer kan beröras av Regeringsrättens domar har analyserats individuellt och separat från den löpande skatteberäkningen. Kungsledens bedömning är att aktuell skatt för 2009 nu kan komma att belastas med ett belopp om 325 Mkr till följd av domarna. Detta belopp kommer att redovisas som skattekostnad i delårsrapporten för januari – juni 2009 som publiceras den 19 augusti 2009. Utöver ovanstående analys har Kungsleden mottagit beslut från Skatteverket avseende transaktioner genomförda på liknande vis som i den så kallade ”Cyperndomen”, vilken Regeringsrätten har återförvisat till Skatterättsnämnden för prövning. Skatteverkets beslut baserat på ”Cyperndomen” medför ytterligare skattekrav på Kungsleden om ca 200 Mkr inklusive skattetillägg. Kungsleden kommer dock ej att reservera för detta skattekrav i delårsbokslutet då bolaget anser att Skatteverkets krav är felaktigt. Regelverket är komplicerat och rättsinstansernas tolkningar av gällande lagrum har över åren väsentligen förändrats. Kungsledens uppfattning är att vi till fullo har följt de lagar och den praxis som har funnits vid tidpunkterna för transaktionerna i form av ett antal förhandsbesked och domar i Kammarrätt, Skatterättsnämnd och Regeringsrätten. Denna Kungsledens uppfattning delas av externa experter. Kungsledens beräkningar kommer att omprövas vid varje rapportperiods slut och justeras så att de återspeglar bolagets bästa uppskattning. Det slutliga utfallet kan bli både högre och lägre än nuvarande bedömning. Den sammantagna effekten av ovan beskrivna förhållanden innebär att styrelsens prognos för Kungsledens utdelningsgrundade resultat för helåret 2009 reduceras med 325 Mkr och därmed kommer att uppgå till 975 Mkr. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2009 kl. 10.30

Regulatorisk