Pressmeddelanden

Marknadsanpassning och riskspridning tryggar stabila kassaflöden

• Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 2 897 Mkr (2 612) och bruttoresultatet ökade med 15 procent till 1 967 Mkr (1 705).

• Resultat före skatt uppgick till –1 185 Mkr (2 621) varav värdeförändringar –1 803 Mkr (1 372). Årets resultat uppgick till –962 Mkr (2 400), motsvarande –7,00 kr (17,60) per aktie.

• Fastighetsbeståndet består per 31 december 2008 av 603 (575) fastigheter med ett bokfört värde om 28 576 Mkr (25 737).

• Under 2008 har 54 (213) fastigheter förvärvats för 3 408 Mkr (9 625). Vidare har 28 (222) fastigheter avyttrats för 1 313 Mkr (9 475) med ett resultat om 12 Mkr (580). Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundande resultatet med 268 Mkr (1 465).

• Utdelningsgrundande resultat för 2008 uppgick till 840 Mkr (2 019), motsvarande 6,20 kr (14,80) per aktie.

• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kr (8,00) per aktie.

• Avtal har ingåtts med Tredje AP-fonden om försäljning av 50 procent av ägandet av 282 publika fastigheter motsvarande ett värde om 15,4 Mdr. Affären är i nivå med bokfört värde och beräknas påverka det utdelningsgrundande resultatet för 2009 med 800 Mkr. Den förväntas att slutföras under första kvartalet 2009.

Fjärde kvartalet (oktober–december)
• Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 722 Mkr (681).

• Resultat före skatt uppgick till –1 462 Mkr (1 070). Periodens resultat uppgick till –1 311 Mkr (1 237), motsvarande –9,60 kr (9,10) per aktie.


”Fjolåret präglades av stor osäkerhet på finansmarknaderna, särskilt under andra halvåret. Antalet fastighetsaffärer minskade, medan hyresmarknaden i stort sett var opåverkad. För Kungsledens del utvecklades den löpande driften väl och nettoomsättningen steg 11 procent, medan bruttoresultatet ökade 15 procent. Årets indexuppräkningar tillsammans med fortsatt låga vakansgrader samt stabila kassaflöden gör att vi känner en grundtrygghet vad gäller 2009 års förvaltningsresultat.

Värdeförändringarna uppgick till –1 803 Mkr varav –213 miljoner kronor i fastighets¬portföljen. I vår interna värderingsprocess utgår vi från det kassaflöde som en fastighet genererar. Hyresnivåer, fastighetens läge och skick, samt dess potential och alternativanvändning vägs in i kalkylen. Samtliga fastighetsförsäljningar i fjol skedde på nivåer över eller kring bokfört värde, vilket ger stöd för våra värderingar. Även de externa värderingarna stödjer bokfört värde.

Värdeförändringen om –1 590 miljoner kronor på finansiella instrument beror på att delar av låneportföljen säkrades under kvartalet. I slutet av kvartalet föll marknadsräntorna kraftigt så att ett negativt värde uppstod i kreditportföljen.

Marknadsanpassning och riskspridning
Under året integrerades den tyska verksamheten i divisionen Publika fastigheter. Osäkerheten på finansmarknaderna i kombination med att vi ser bättre möjligheter i Sverige bidrog till att vi stängde kontoret i München och frånträdde vissa projekt. Vår modulverksamhet redovisade ett rekordresultat, trots en kraftigt mattad efterfrågan på arbetsbodar andra halvåret. Åtgärder har vidtagits för att anpassa produktionskapaciteten. Moduluthyrningen till kommuner utvecklas dock fortsatt positivt.

Under året förvärvade vi publika fastigheter för totalt 2,2 miljarder kronor, bland annat av Västerås stad och GE Real Estate. Utvecklingen i den publika portföljen är fortsatt stabil med fastighetsprojekt som successivt tas i drift 2009–2010, och därmed börjar bidra till driftsnettot. I den kommersiella portföljen fortsätter vi att spegla den publika portföljen med långa kontrakt och stabila motparter. Hyresavtalen uppgår nu i snitt till sex år i den kommersiella portföljen och sju år i den publika. Vi har även arbetat aktivt med kundvård och kundnöjdhet.

Av försäljnings- och administrationskostnaderna på 375 miljoner kronor står Tyskland och Nordic Modular för 120 miljoner kronor. Den höga transaktionsvolymen i slutet av 2007 samt affärer i slutet av 2008 har även påverkat kostnadsökningen. Om transaktionsvolymen sjunker 2009 bidrar det till att administrationskostnaderna också sänks.

I slutet av året tecknade vi avtal om att avyttra 50 procent av ägandet inom Publika fastigheter till Tredje AP-fonden. Affären skapar en positiv likviditetseffekt på 2,3 miljarder kronor för Kungsleden och ökar det utdelningsgrundande resultatet för 2009 med 800 miljoner kronor. Samarbetet med Tredje AP-fonden stärker balansräkningen och frigör kapacitet för fortsatt affärsutveckling. Affären är villkorad av bibehållen finansiering samt konkurrensmyndigheternas godkännande. Då affären inte är slutgiltigt klar avser vi att återkomma med prognosen för 2009 års utdelningsgrundande resultat vid ett senare tillfälle. Vi räknar fortfarande med att affären ska kunna avslutas under första kvartalet.

Thomas Erséus
Verkställande direktör

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/2 2009 kl. 13.45.


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk