Pressmeddelanden

Kungsledens kommentar till Regeringsrättens skattedomar

Regeringsrätten har den 29 maj meddelat beslut i tre olika förhandsbesked som väsentligt synes ändra gällande praxis från Kammarrätt, Skatterättsnämnden och Regeringsrätten. De tre besluten avser inte Kungsleden men vi analyserar nu innebörden av domarna tillsammans med extern expertis, och vilka eventuella konsekvenser de kan komma att få för Kungsledens skattesituation.

Regulatorisk

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24

Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2009 av 596 fastigheter med ett bokfört värde om 28,6 Mdr. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/6 2009 kl. 21.30.