Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar avtal om försäljning av 22 fastigheter för 460 Mkr

Pressmeddelande 2009-12-22

Kungsleden AB (publ) tecknar avtal om försäljning av 22 kommersiella fastigheter för en total nettoköpeskilling om 460 Mkr efter avdrag för latent skatt och exklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till cirka sju procent och resultatet efter skatt beräknas uppgå till 55 Mkr. Köpare av fastighetsportföljen är Corem Property Group. Affären är villkorad av finansiering och beräknas att slutföras under första kvartalet 2010. Den totala nettoköpeskillingen inklusive transaktionskostnader motsvarar bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 7 Mkr. Det senare beloppet kommer att påverka Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2010. Portföljen består av 22 lager- och kontorsfastigheter belägna i västra och mellersta Sverige. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 81 300 kvm. Frånträde av fastigheterna sker den 1 april 2010. ”Jag är nöjd med året och vår förmåga att fortsatt kunna göra affärer till betydande belopp trots ett tufft marknadsläge. Försäljningen till Corem Property Group är ett bevis på detta och min bedömning är att affären kommer att genomföras”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2009 kl. 14.30.

Regulatorisk